خرابه های سالامیس در قبرس شمالی

صومعه بلاپایس قبرس شمالی

زمین گلف در قبرس شمالی

سواحل زیبای قبرس شمالی